Hervorming Secundair Onderwijs

schermafdruk-2017-01-13-16-51-30In mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de krachtlijnen goed voor de modernisering van het secundair onderwijs. Dit begint bij een pakket maatregelen om de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs vlotter te laten verlopen. In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de algemene vorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de algemene vorming komt er een keuzegedeelte om een betere oriëntatie voor leerlingen mogelijk te maken. Waar nodig wordt in een verplichte remediëring voorzien om leerlingen te versterken.

Lees verder

Advertenties

Begroting 2017: Vilvoorde blijft investeren

Jo De Ro (klein)De gemeenteraad van 19 december ’16 heeft de begroting 2017 en het aangepaste meerjarenplan 2014 – 219 goedgekeurd. “Deze begroting en meerjarenplan zullen zorgen voor de nodige investeringen om de eerste doelstelling van deze meerderheid uit te voeren, met name Vilvoorde omvormen tot een stad aan het water, waar het gezellig wonen, werken en winkelen is.” aldus schepen van Financiën Jo De Ro

De meerderheid heeft bij het opstellen van het bestuursakkoord en het opstellen van de meerjarenbegroting gezegd dat het haar ambitie is om de komende jaren forse investeringen te doen in Vilvoorde. “Hiervoor hebben we ook een bijdrage gevraagd van de bevolking. De voorbije jaren hebben we reeds de nodige investeringen gedaan om het handelscentrum te vernieuwen, een nieuw OCMW-woonzorgcentrum te bouwen, te investeren in nieuwe straten en voet- en fietspaden en werd er fors geïnvesteerd in het moderniseren van de stedelijke onderwijsinfrastructuur. De eerste resultaten van deze investeringen zijn al zichtbaar op het terrein.  Daarnaast worden in 2017 ook de nodige investeringsmiddelen voorzien en werd het meerjarenplan 2017-2019 aangepast om die investeringen te kunnen realiseren.” besluit schepen De Ro. Lees verder

Eindtermen: de stem van de basis ernstig nemen

eindtermen-1Op vraag van het Vlaams Parlement werd een grootschalige bevraging gehouden onder duizenden Vlamingen over de eindtermen. De resultaten zijn bekend. “Het is belangrijk dat we deze nu ernstig nemen en meenemen in de nakende her hervorming van de eindtermen,” zegt Jo de Ro, Vlaams Volksvertegenwoordiger en namens Open Vld lid van de kerngroep eindtermen.

Vandaag werd het resultaat van een groot participatietraject inzake eindtermen aan het Vlaams parlement overhandigd. De Vlaamse scholierenkoepel en Levuur gingen namens het Vlaams parlement en de Vlaamse regering op zoek naar wat de Vlaming – jong en oud, actief in onderwijs of niet actief,…  – vindt dat een 18-jarige minimaal moet kennen en kunnen als hij/zij afstudeert van het secundair onderwijs. Iedereen die dat wou kon zijn stem laten horen. Het Vlaams parlement gaat met dit rapport nu verder aan de slag. Jo De Ro (lid van de kerngroep eindtermen van het Vlaams parlement namens Open Vld): “Deze nieuwe generatie parlementsleden vond het over de grenzen van meerderheid en oppositie belangrijk om niet alleen de eindtermenexperts te horen over de toekomstige eindtermen, daarom trommelden we letterlijk duizenden Vlamingen op om hun mening te geven. De resultaten kunnen nu meegenomen worden in de nakende hervorming van de eindtermen.” Lees verder

Vilvoorde en Vlaamse Rand eindelijk erkend als centrumregio

Jo De Ro (klein)Na meer dan 15 jaar onderhandelen krijgt Vilvoorde en de Vlaamse Rand eindelijk haar erkenning als centrumregio. De Vlaamse regering trekt in haar begroting 3.000.000 euro extra uit om Vilvoorde, Halle en Dilbeek te ondersteunen om deze centrumfunctie op een correcte manier te vervullen. Vilvoords schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro: “Deze legislatuur zijn we er eindelijk in geslaagd om de Vlaamse regering te overtuigen om extra middelen te investeren in Vilvoorde en de Vlaamse Rand. Met deze nieuwe middelen kunnen we onder andere nu extra personeel in dienst nemen in die domeinen die door de enorme groei van Vilvoorde en de Vlaamse rand onderbemand zijn.”

Lees verder

Het aantal weigeringen bij inschrijving school blijft stijgen in Vlaamse Rand

Jo De Ro (klein)Uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro opvroeg over het aantal niet-gerealiseerde inschrijvingen in de Vlaamse scholen voor het schooljaar 2015-2016, blijkt dat de Vlaams-Brabant en dan in het bijzonder de Vlaamse rand een serieuze stijging kent het afgelopen jaar. “Ondanks dat er enkele verklaringen kunnen gevonden worden voor de sterke stijging, is het overduidelijk dat onze regio blijft kampen met een capaciteitstekort. Om een reëel beeld te krijgen over de situatie moet er echter meer eenvormigheid komen in het inschrijvingsbeleid in Vlaanderen.” aldus Jo De Ro.

Lees verder

Vlaams onderwijsakkoord geeft kinderen en jongeren meer kansen

“Iedereen mee, meer ruimte voor vreemde talen en het behoud van keuzevrijheid”, dat zijn de blauwe draden in het onderwijsakkoord, zegt Jo De Ro.

Einde mei bereikte de Vlaamse regering ene akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. In het debat hierover in het Vlaams Parlement benadrukte Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro dat Open Vld kinderen van jongs af aan alle kansen wil geven. “De hervorming van secundair onderwijs begint daarom in de kleuterklas.”

Zo zullen ouders die hun kinderen vanaf de eerste kleuterklas naar school sturen in de toekomst een vergoeding krijgen van 150 euro. “Op die manier willen we vooral die kinderen die vandaag niet vanaf hun derde levensjaar naar school gaan, in de kleuterklas krijgen,” zegt De Ro. “Vandaag missen zij hun start. En krijgen ze die achterstand vaak niet meer weg gewerkt. Met deze maatregel willen we ervoor zorgen dat ze vanaf het begin ‘mee’ zijn.’

Meer ruimte voor vreemde talen

Daarnaast heeft Open Vld tijdens de onderhandelingen hard ingezet op meer ruimte voor vreemde talen in het basisonderwijs. “Want hoe jonger men is, hoe vlotter men een taal aanleert,” zegt De Ro. “En die talenkennis is steeds de troef geweest van Vlaamse leerlingen. Een troef die we met dit akkoord alleen maar versterken.” Al van in het derde leerjaar zullen scholen in de toekomst Frans, Engels en/of Duits kunnen geven, binnen het curriculum. “Samen met taalinitiatie op nog vroegere leeftijd en aansluitend geïntegreerd taalonderwijs in het secundair, ontstaan er nu mogelijkheden voor het onderwijs om een doorlopend traject uit te tekenen om meer kinderen, meer vreemde talen aan te leren én de durf en goesting bij te brengen om ze ook te spreken.”

Keuzevrijheid

Tenslotte heeft Open Vld erover gewaakt dat ouders en leerlingen hun keuzevrijheid behouden. “Zo zal men bij een B-attest nog steeds kunnen kiezen om het jaar over te doen. Men zal dit kunnen doen met meer informatie dan nu het geval is. En daarnaast komen er ook A-attesten met verplichte remediëring. Leerlingen kunnen dus met leeftijdsgenoten mee verder gaan én nog een stuk ontbrekende kennis of vaardigheden opdoen. Allemaal maatregelen om motivatie te bevorderen en schoolmoeheid tegen te gaan,” zegt De Ro.

Voor De Ro vormt het akkoord een belangrijke stap. “Een stap waar de Vlaamse regering nu op verder moet bouwen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, de lerarenopleiding te moderniseren en samen met het parlement de eindtermen aan te passen. Samen met de onderwijshervorming zijn allemaal puzzelstukken om te maken dat binnen vijf tot tien jaar alle kinderen in Vlaanderen meer kansen gekregen hebben op een toekomst waarin ze zelf keuzes kunnen maken en geluk kunnen nastreven.”

Lees verder

Hogere premies voor maatregelen inbraakpreventie

Affiche_NL_webVeilig samenleven in al zijn aspecten is één van de prioriteiten voor het Vilvoordse stadsbestuur en daarom investeert het bestuur daar ook in. Eén van de projecten in de schoot van de dienst preventie richt zich op inbraakpreventie. Schepen van Preventie Jo De Ro: “Om mensen nog meer aan te zetten te investeren in inbraakbeveiliging heeft de gemeenteraad van maandag 23 mei 2016 unaniem mijn voorstel goedgekeurd beslist om de premies voor inbraakbeveiliging die ze uitkeert aan particulieren en handelszaken te verhogen tot een maximum van 300 euro per dossier.”

Lees verder