Jongeren met Autisme eindelijk onderwijs in Vlaamse rand

Tot nu konden jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) niet terecht in een Vilvoordse school of een school in de brede Vlaamse rand. De specifieke opleidingsvorm voor deze leerlingen, het type 9 binnen het buitengewoon onderwijs, zat niet in het onderwijsaanbod in de Vlaamse rand. Daar komt nu verandering in. De Vlaamse regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor de Vilvoordse stedelijke school voor buitengewoon lager onderwijs de Oase en de Vilvoordse stedelijke school voor buitengewoon secundair onderwijs de VeSt om vanaf volgend schooljaar een aanbod in te richten voor deze type 9 leerlingen.

Lees verder

VERHUIS VAN LUCHTHAVEN GEEN OPTIE, EEN VLIEGWET IS DAT WEL

airbus-a380-788573_1280Vorige week bundelden twaalf actiegroepen hun krachten om de geluidshinder rond Brussel Airport aan te pakken. Ze eisen de verhuis van  Brussels Airport. “Dat is geen piste die wij willen bewandelen. Wij stellen een definitieve oplossing voorop: de creatie van een vliegwet”, reageren Gwenny De Vroe, Jo De Ro, Luk Van Biesen en Tim Vandenput, allen volksvertegenwoordigers voor Open Vld die wonen in de regio.

De discussie rond de geluidshinder in de omgeving van de luchthaven is niet nieuw, maar er moet volgens Open Vld een structurele oplossing komen in overleg met alle betrokken partijen.

Lees verder

Decreetswijziging bespaart 5 Vlaamse gemeenten 15,8 miljoen euro

Vandaag keurde de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement op voorstel van Jo De Ro en anderen, een wijziging goed van het decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) dat er voor zorgt dat 5 Vlaamse gemeenten (Vilvoorde, Wemmel, Grimbergen, Meise en Machelen) op 1 juli 2015 niet worden opgezadeld met een financiële kater.

“Door een afspraak tussen de gewesten valt de gewestgrensoverschrijdende intercommunale SIBELGAS vanaf 1 juli 2015 onder Vlaamse toezicht en is het verplicht om de Brusselse gemeenten, die deel uitmaken van SIBELGAS, uit te kopen. Zonder deze wijziging van decreet zou dit deze 5 gemeenten 15,8 miljoen euro hebben gekost.” zegt een opgeluchte Vlaamse Volksvertegenwoordiger en tevens Vilvoords schepen van Financiën Jo De Ro en hoofdindiener van dit voorstel van decreet.

Een aantal steden en gemeenten van het Brusselse en rond Vilvoorde  richtten begin vorige eeuw SIBELGAS op bestaande uit twee intercommunales met name IBG voor het gas en IBE voor de elektriciteit. Door de staatshervormingen komt het toezicht op de intercommunales bij Vlaanderen te liggen. Lees verder

Nadia Sminate en Jo De Ro pleitten voor snelle uitvoerig van de specifieke maatregelen inzake bestrijding radicalisering in de Vlaamse Rand

Vandaag hebben alle Vlaamse partijen een gezamenlijke resolutie voorgesteld betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering. Dit is een belangrijke eerste stap in de aanpak van geradicaliseerde jongeren en teruggekeerde Syrië-strijders. Vlaams Volksvertegenwoordiger Nadia Sminate (N-VA) als voorzitter van de commissie en Jo De Ro (Open Vld) werkten zeer intensief mee aan de totstandkoming van deze resolutie. Zij ijveren nu voor de snelle realisatie en dan in het bijzonder van enkele resoluties die specifiek gericht zijn op de Vlaamse Rand.

De resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering die vandaag werd voorgesteld telt 55 concrete aanbevelingen aan de Vlaamse en federale overheid om snel werk te maken van een gecoördineerde aanpak van deze problematiek. Sminate en De Ro zijn zeer tevreden over het eindresultaat. “Het Vlaams Parlement heeft vandaag getoond dat het over de partijgrenzen heen een breed gedragen tekst kan presenteren met zeer specifieke voorstellen om dit belangrijk maatschappelijk probleem aan te pakken.”

Lees verder

Nieuwe afspraken nodig om doorsturen anderstalige leerlingen naar Brussel te stoppen

Vandeurzen maakt opening voor betere toegankelijkheid centra voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaamse Rand

Vlaams volksvertegenwoordiger Jo De Ro kaartte vandaag in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement de problematiek aan dat anderstalige leerlingen, ouders, scholen en CLB’s systematisch worden doorverwezen naar centra voor geestelijke gezondheidszorg (cgg’s) in Brussel in plaats van te worden geholpen door de lokale centra. “Minister Vandeurzen erkende het probleem en maakte de opening om dit probleem aan te pakken. Dit is een positief signaal van de minister. Bij de zoektocht naar geschikte hulp moet namelijk het belang van het kind centraal staan,” aldus Jo De Ro.

Lees verder

Vilvoorde en Vlaamse Rand blij met 8,25 miljoen euro voor capaciteit

De Vlaamse regering heeft vandaag een beslissing genomen in verband met de verdeling van de  middelen voor het creëren van extra capaciteit in het basisonderwijs. “Ik ben tevreden dat de Vlaamse regering aan Vilvoorde en bij uitbreiding ook aan de verschillende capaciteitsgemeenten in de  Vlaamse Rand substantiële middelen toekent om te investeren in noodzakelijke extra capaciteit in onderwijs.” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger en schepen van Onderwijs in Vilvoorde Jo De Ro.

Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering jaarlijks extra middelen vrij met het oog op capaciteitsuitbreiding van schoolinfrastructuur in capaciteitsgemeenten in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In december 2014 heeft de Vlaamse minister van Onderwijs een nieuwe oproep gelanceerd naar alle lokale taskforces capaciteit (actief in de verschillende capaciteitsgemeenten) voor het indienen van projectaanvragen met het oog op de  verdeling van de capaciteitsmiddelen 2015.

Lees verder

Nieuwe cijfers Vlaamse regering onderschatten bevolkingsgroei Vilvoorde nog altijd

Vandaag stelde de studiedienst van de Vlaamse regering haar nieuwe projecties voor van de bevolkingsevolutie in de Vlaamse steden en gemeenten voor de periode 2015-2030. “Uit deze cijfers blijkt nu zwart op wit dat Vilvoorde de sterkst stijgende stad van Vlaanderen is. In de komende 10 jaar zal de bevolking zeker stijgen met 15% tot 48.159 inwoners. In realiteit zal de stijging echter nog groter zijn, daar deze cijfers sterk afwijken van eigen prognoses van de stad Vilvoorde.” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger en Vilvoords schepen Jo De Ro.

Lees verder